Mest for beboere

Som ny lejer får du tilbudt at deltage i fraflytningssynet. Deltager du i fraflytningssynet, så aftaler du samtidig med vores synsinspektør tidspunktet for dit indflytningssyn. Er fraflytningssynet allerede afholdt eller har du ikke mulighed eller lyst til at deltage i fraflytningssynet, så kontakter vi dig efter fraflytningssynet, og aftaler tidspunktet for dit indflytningssyn.
 
Til indflytningssynet gennemgår du boligen sammen med vores synsinspektør. Synsinspektøren vil under gennemgangen udfylde en indflytningsrapport, der beskriver boligens stand ved din indflytning. Du får selvfølgelig en kopi. Har du ikke selv mulighed for at deltage i indflytningssynet kan du sagtens sende en anden til at deltage i indflytningssynet på dine vegne. Det kræver blot, at du laver en fuldmagt, og at den der deltager på dine vegne medbringer fuldmagten til indflytningssynet.  
 
Indflytningsrapporten giver en vurdering af boligens stand. Der bliver noteret ned, hvis der fx. er synlige skrammer og ridser, som synsinspektøren har vurderet ikke skal udbedres. Alt der er noteret ned i indflytningsrapporten hæfter du ikke for ved fraflytning. Husk at du har 14 dage efter at du har fået nøglerne til at lave en fejl og mangelliste, læs mere på "14 dages frist efter indflytningssynet til fejl og mangel liste"
 
Konstateres der fejl og mangler, som vurderes til at skulle udbedres, vil disse blive udbedret på Boligforeningens foranledning hurtigst muligt. 
Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du komme ind på kontoret, idet du skal underskrive den opsigelsesblanket, som vi i fællesskab udfylder.
 
Når du kommer ind til os for at opsige din bolig, skal vi bl.a. bruge disse oplysninger:
 
 • Hvornår vil din bolig være fraflyttet og rengjort, og evt. malet?
 • Flytter du før opsigelsesvarslets udløb? Og skal vi i så fald forsøge at genudleje din bolig hurtigst muligt?
 • Vil du deltage i fraflytningssynet? 
 • Din nye adresse (til brug for fremsendelse af flytteopgørelsen)
 • Telefonnummer, som du kan træffes på til fremvisning af din bolig (udleveres til nye lejere)
 • Maler du selv boligen?
 • Har du carport/garage eller ekstra kælderrum, som skal opsiges samtidig med boligen?  
 
Du kan opsige din lejekontrakt med 3 måneders varsel til den 1. eller den 15. i en måned. I vores ungdomsboliger har du dog kun 6 ugers opsigelse til den 1. i en måned. Vær opmærksom på, at der i din opsigelsesperiode er indeholdt 14 dage til istandsættelse af lejemålet. Dvs. at opsiger du din bolig til den 1. februar, skal du være fraflyttet lejemålet senest den 15. januar. Du skal betale husleje, forbrugsafgifter mv. indtil opsigelsesperioden er udløbet.
 
Husk at det er den sidste hverdag INDEN den 1. eller den 15. i en måned du skal opsige din bolig. 
Når du har opsagt din bolig, er du pligtig til at give adgang til eventuelle kommende lejere, som vil ind og se boligen. 
 
Skal boligen opsiges som følge af dødsfald, bedes du kontakte kontoret for nærmere information.
Nej, dit forbrug til el, vand og varme er ikke med i din husleje.
 
Forbruget betaler du enten direkte til forsyningsselskabet eller du opkræves et a conto beløb via din husleje.
 
Der er forskelligt i vores afdelinger, om du betaler dit forbrug via din husleje eller om du skal betale direkte til dit forsyningsselskab. Vær opmærksom på, at du i nogle afdelinger betaler nogle af forbrugsposterne til os og andre direkte til forsyningsselskabet.
 
Hvis der på din huslejeopkrævning fremgår a conto varme, vand eller/og el, så modtager du forbrugsregnskabet fra os. Forbrugsregnskabet udarbejdes enten af os eller et eksternt firma.
Fra indflytningssynet, hvor du fik udleveret nøglerne, har du 14 dage til at lave en skriftlig oversigt over evt. fejl og mangler, som ikke er medtaget i indflytningsrapporten. Du kan udfylde det skema du fik udleveret ved indflytningen. Skemaet findes også her på siden under "Blanketter".
 
Din skriftlige oversigt over fejl og mangler kan du enten sende pr. post eller mail til Boligforeningen. Du må meget gerne medsende billeder af skaderne.
 
Når vi har modtaget din fejl og mangel liste, vil du muligvis blive kontaktet af en af vores inspektører eller ejendomsfunktionærer, for at aftale en tid så de kan besigtige de forhold, som du har medtaget på din liste. De forskellige ting vil herefter blive vurderet. Bliver der konstateret fejl eller mangler, som skal udbedres, udføres disse hurtigst muligt.
 
Er der fejl og mangler, der vurderes til ikke at skulle udbedres, vil dette bliver noteret i din sag.
 
Du hæfter ikke for fejl og mangler ved fraflytning, som du har påpeget senest 14 dage efter at der har været afholdt indflytningssyn.
 
Er der fejl og mangler ved din bolig, som ikke er medtaget i indflytningsrapporten, er det meget vigtigt, at du overholder 14-dags fristen.

 

Hvis du bor i Sønderborg udarbejdes dit forbrugsregnskab pr. 31.12. Har du naturgas, udarbejdes dit forbrugsregnskab pr. 31.03.
 
Hvis du bor i Skelde eller Egernsund udarbejdes dit forbrugsregnskab for vand pr. 30.09, og naturgas pr. 31.03.
 
Hvis du bor i Broager udarbejdes dit forbrugsregnskab for vand og el pr. 31.12, mens dit forbrugsregnskab for varme udarbejdes den 31.05.
På din huslejeopkrævning benyttes 2 opkrævningstyper, der dækker over din husleje: "leje" og "individuelt".
 
Lejen er grundlejen for boligen. Det er denne del af din husleje, der enten stiger eller falder hvert år afhængig af budgetterne.
 
Inividuelt kan betyde flere ting såsom råderetsarbejder, huslejeudligning mm.. Afhængigt af boligernes alder har der muligvis været udført arbejder iht. afdelingernes råderetskataloger eller over den kollektive råderet, dvs. køkken og bad.
 
Såfremt du ønsker at få nærmere besked om hvad individuelt dækker over på din huslejeopkrævning, så kontakt en af vores inspektører.
Vi anbefaler, at du løbende kontrollerer forbruget på de synlige målere for at kunne konstatere et evt. rørbrud eller om toilettet løber. Er det tilfældet, så kontakt os hurtigst muligt.
 
Du skal ikke selv aflæse dit forbrug når du fraflytter eller indflytter i en af vores boliger. Vores synsinspektør sørger for, at alle målere aflæses, når der flytter en ny lejer ind. For boliger med målere på radiatorer er disse fjernaflæst på indflytningsdagen. Boligforeningen sender efter indflytningssynet forbrugsregistreringerne til forsyningsvirksomhederne, således at både fraflytter og indflytter registreres med de korrekte aflæsningstal.

 

Som lejer er det meget vigtigt at du tegner en indboforsikring!
 
Din indboforsikring vil dække, såfremt du skal genhuses som følge af brand eller stormskade, ligesom den vil dække skaderne på dit indbo ved brand eller stormskade. 
 
Din indboforsikring vil også dække, såfremt du skulle være så uheldig at få indbrud i din bolig. 
 
Boligforeningen har tegnet de nødvendige bygningsforsikringer, og du skal derfor kun tegne en indboforsikring for at være dækket.
 
Vi opfordrer alle vores beboere til at tegne en indboforsikring. 
Beboerne i alle vores afdelinger har mulighed for at leje beboerhus og gæsteværelser.
 
Hvis du ønsker at leje et beboerhus eller gæsteværelse, så ring til kontoret på tlf.: 74 42 57 95.
 
Vi gør opmærksom på, at når du har reserveret et beboerhus eller gæsteværelse, så skal du senest 5 hverdage fra reservationen ind forbi kontoret og skrive under på reservationen og samtidig betale. Har du lejet et gæsteværelse skal du betale for alle dage med det samme. Har du lejet et beboerhus, skal du indbetale depositummet. Restbeløbet betales den dag du afhenter nøglen. 
 

gildesal2 

 

Nej.

Der er kommet nye regler pr. 1. januar 2017, hvilket betyder at du som lejer ikke er forpligtet til at betale antenneafgift. (Langesøgården, Nordborg er undtaget)
 
Det betyder også, at vi ikke leverer kontakten mellem en tv-udbyder og dig.
 
Ønsker du tv-pakke/programmer skal du selv kontakte udbyderen og indgå en aftale.
Hvis du har modtaget en efterregning for dit forbrug, anbefaler vi, at du kontakter os, og sætter dit månedlige a conto beløb op, så du kan undgå at få en efterregning næste år.
 
Har du ikke mulighed for at betale hele din efterregning kan du kontakte vores bogholderi for at aftale en evt. afdragsordning.

 

Alle vores boliger hører under "A-ordning".
 
Det vil sige, at det er dig som lejer, der skal sørge for boligens indvendige vedligeholdelse mens du bor i boligen, herunder rensning af afløb, hvidtning, maling, tapetsering samt gulvbehandling. Du skal selv afholde alle udgifter forbundet med vedligeholdelsen.
 
Har du en have, skal du selv sørge for at holde haven pæn og ryddelig, dvs. slå græs, klippe hæk, fjerne ukrudt mv. Du kan læse mere om vedligeholdelse af din have i din lejekontrakt/ordensreglerne for din afdeling.
Hvis du ønsker at klage, kan du sende en skriftlig klage til Boligforeningen. Klagen skal indeholde navn og adresse på den lejer, du vil klage over, samt årsagen til klagen. Du kan finde et klageskema under "Blanketter".
 
Det er vigtigt, at klagen er konkret og præcis. Skyldes klagen en grov overtrædelse af husordenen er det nødvendigt at den skriftlige klage er forsynet med 3 underskrifter.
Anonyme klager kan ikke danne baggrund for en klagesag.
 
Hvad sker der så?
Boligforeningen sender derefter et brev til lejeren med en påtale og en opfordring om at vise hensyn, så ejendommens øvrige beboere ikke bliver generet. Forhåbentlig er det nok til at rette op på generne. Men er det ikke tilfældet, og kommer der lignende klager over samme person, vil vi vurdere, om sagen skal sendes til Beboerklagenævnet eller Boligforeningens advokat for at få lejemålet ophævet.
 
Det er i sidste ende domstolen, der træffer afgørelse om udfaldet af sagen. Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidshorisonten kan være temmelig lang hvis sagen skal gennem domstolen.
Det er muligt at for dig at deponere en reservenøgle til din bolig hos Elektrikeren A/S, der kan kontaktes på ltf.: 74 42 17 50.
 
Nøglen kan døgnet rundt udleveres eller rekvireres af dig mod fyldestgørende legitimation i tilfælde af, at du har låst dig selv ude.
 
Såfremt du ikke har deponeret en nøgle, skal du selv kontakte en låsesmed og selv afholde omkostningerne herved.
 
Har din bolig elektrisk lås kan du kontakte Elektrikeren A/S på tlf.: 74 42 17 50, der i nogle tilfælde kan udføre oplukning. Omkostningerne hertil skal du selv afholde.
 
 
På det årlige afdelingsmøde, der finder sted i løbet af foråret, fremlægges og godkendes budgettet for din afdeling, som afdelingsbestyrelsen har udarbejdet sammen med Boligforeningen.
 
Budgettet kan betyde enten et fald eller en stigning i din husleje. Ændringen i din husleje træder i kraft samtidig med det nye regnskabsår, den 1. juli. Senest 3 måneder før ændringen i din husleje modtager du en huslejevarsling fra os, hvor du kan se ændringen i din husleje.
 
Ønsker du at få at vide, hvordan man er kommet frem til ændringen i din husleje, er det vigtigt, at du deltager i afdelingsmødet, hvor budgettet bliver gennemgået.
 
Har afdelingen godkendt renoveringsarbejder, der vil medføre en huslejestigning, så bliver huslejestigningen først pålagt din husleje, når renoveringen er færdig.
Hvis du ønsker indflydelse i din afdeling skal du deltage i afdelingsmøderne. Her er det muligt, at opstille forslag til drøftelse på afdelingsmødet. Det kan fx. være vedligeholdelse af de grønne områder eller forslag til renovering.
 
Du kan også stille op som medlem eller supplant. 
 
Læs meget mere om din mulighed for at få indflydelse under "At bo alment".
 
Hvis der er problemer med din vandmåler kontakt os da venligst på vores servictelefon 73 42 30 92 hurtigst muligt så vi kan få en håndværker ud og kontrollere måleren.
Ja. Når du har opsagt din bolig annoncerer vi boligen i Sønderborg Ugeavis samt på vores hjemmeside. Når ansøgningsfristen er udløbet sender vi tilbud ud til de 10 medlemmer der har bedst anciennitet til din bolig. Du er forpligtet til at fremvise boligen til de medlemmer, der har fået tilbudt boligen fra os. Kan du ikke selv fremvise boligen skal du sørge for, at der er en der fremviser boligen for dig.
 
Vær opmærksom på, at din bolig kan blive sendt ud i flere tilbud, og at du er forpligtet til at fremvise boligen indtil den er genudlejet eller indtil det aftalte fraflytningssyn er afholdt, og nøglerne dermed er afleveret til os.
 
Vi gør opmærksom på, at den besøgende, der skal kigge på dit lejemål er på besøg i dit private hjem. Derfor gælder dine regler. Generelt anbefaler vi, at den besøgende ikke må fotografere eller filme i dit hjem.

 

Samtidig med du opsiger din bolig, får du udleveret en oversigt over, hvordan din bolig skal afleveres ved fraflytning.
 
Oversigten kan du se her:
 
Krav til lejemålets stand ved fraflytning 
 
Der henvises til afdelingens vedligeholdelsesreglement. Nedenfor er præcisering af krav til lejemålets stand ved fraflytning:
 1. Døre og træværk skal være afvasket.
 2. Gulve skal være støvsuget og vasket.
 3. Alle skabe skal være rengjorte.
 4. Samtlige hårde hvidevarer skal være rengjorte udvendigt og indvendigt.
 5. Der skal være rengjort bag komfur, køleskab og radiatorerne.
 6. Sanitetsgenstande skal være rengjorte og renset for eventuelle kalkaflejringer.
 7. Vinduer skal være pudset ind- og udvendigt.
 8. Vindueskarme og falser skal være rengjorte.
 9. Stikkontakter skal være rengjorte.
 10. Hvis gulvtæpper bliver fjernet, skal sandlister også fjernes.
 11. Vægge og lofter skal kunne dækkes af en gang maling i hvid (brækket hvid). Kan vægge og lofter ikke dækkes af en gang hvid maling, udføres ekstra maling for fraflytters regning.
 12. Evt. kælderrum skal være ryddet og rengjort.
 13. El-pærerne skal virke i emhætte, ovn, køleskab, badeværelse og køkken.
 14. Der skal være batteri i ringklokken.
Hvis du har altan skal du sørge for følgende:

 

 1. Der må ikke henstå efterladte effekter eller affald.
 2. Der skal være rengjort for alger.

 

Hvis du har have skal du sørge for følgende:

 

 1. Græsset skal være slået.
 2. Hækken skal være klippet.
 3. Ukrudtet skal være fjernet.
 4. Der må ikke henstå efterladte effekter eller affald.
 5. Buske/træer skal være beskåret.

 

HUSK: At aflevere alle nøgler, vaskekort og evt. beboermappe.
 
Hvis lejemålets stand ikke opfylder kravene ved fraflytningssynet, vil udgifterne for udbedring af manglerne blive pålagt lejer.
 
Du kan søge boligstøtte på www.borger.dk.
 
Du kan også komme forbi kontoret og få udleveret et skema, som du skal aflevere til Udbetaling Danmark.
Nej. Dit indskud kan ikke videreføres til din nye bolig hos B42.
Efter at du har afleveret nøglerne til fraflyttersynet modtager du en foreløbig opgørelse fra os, over de evt. udbedringer, der skal foretages i din bolig.
 
Du må forvente, at der går ca. 3-4 uger efter at din opsigelsesperiode er udløbet, førend at du modtager dit indskud retur. Dette skyldtes, at det ofte tager 1-3 uger før at vi har modtaget regningerne for de udbedringer, der evt. måtte være foretaget i din bolig.
 
Har du mod forventning ikke modtaget den endelig opgørelse fra os indenfor 3-4 uger efter at din opsigelsesperiode er udløbet, er du velkommen til at ringe til synsinspektøren.
 
Vær opmærksom på, at din opsigelsesperiode først udløber den dag, du ikke længere hæfter for huslejen.
Som indflytter modtager du et tilbud om at deltage i fraflytningssynet. Vi gør opmærksom på, at i få tilfælde er det ikke muligt for indflytter at deltage i fraflytningssynet.
 
Hvis du som indflytter deltager i fraflytningssynet og synsinspektøren vurderer, at boligen ikke fremtræder i vedligeholdt stand, kan du have indflydelse på, hvilken farve din ny bolig males med.
 
Hvis du som indflytter ønsker en anden farve end den som boligen fremstår med ved fraflytningssynet, og at en gang maling ikke kan dække den nuværende maling, så skal du betale for ekstra forbruget af maling samt arbejdsløn for at få malet boligen (det vil typisk være en ekstra gang maling).
 
Alle vores boliger er malet hvide.
 
Vær opmærksom på, at boligen når du fraflytter skal være malet hvid.
Når du har opsagt din bolig, så afholdes der et fraflytningssyn senest 14 dage før din opsigelsesperiode udløber. Som bolighavende i vores boligforening er du tilknyttet en "A-ordning", dvs. at du skal være fraflyttet, have tømt, rengjort og evt. malet boligen 14 dage før din opsigelsesperiode udløber. Udløber din opsigelsesperiode fx. den 1. august, skal du være fraflyttet, have tømt, rengjort og evt. malet boligen senest den 15. juli.
 
Til fraflytningssynet gennemgår du boligen sammen med vores synsinspektør. Synsinspektøren vil under gennemgangen udfylde en synsrapport, der beskriver boligens stand ved din fraflytning. På synsrapporten fremgår de fejl og mangler, som skal udbedres inden den nye lejer kan flytte ind.  Du får selvfølgelig en kopi. Har du ikke selv mulighed for at deltage i fraflytningssynet kan du sagtens sende en anden til at deltage i fraflytningssynet på dine vegne. Det kræver blot, at du laver en fuldmagt, og at den der deltager på dine vegne medbringer fuldmagten til fraflytningssynet.  
 
Har du ved indflytningen fremsendt en fejl og mangel liste inden 14 dags fristens udløb, medbringer synsinspektøren denne til fraflytningssynet. Du hæfter ikke for fejl og mangler, der fremgår af indflytningsrapport eller for fejl og mangler, der fremgår på den oversigt du evt. har lavet og sendt til os, senest 14 dage efter at du har fået udleveret nøglerne.  
 
Mens du bor til leje hos os, opsparer du automatisk 1 % pr. måned af din malerregning* ved fraflytning.
 
Har du boet 8 år og 4 måneder hos os har du opsparet 100 % betaling af din malerregning*.
 
*Det gøres opmærksom på, at de opsparede procenter alene dækker almindelig vedligeholdelse. Kan en gang maling ikke dække, skal du selv betale (100%) for yderligere maling/reperationer. 

 

Du er ikke forpligtet til at vælge en specifik udbyder hverken til tv-pakker eller til internet.

Vi kan dog oplyse, at til alle vores boliger er der kabel fra Stofa og og i nogle boliger er der tillige indlagt kabel fra TDC.

Du skal selv kontakte den udbyder, du måtte være interesseret i at benytte, både om tv-pakker og internet.

 


Vi bruger cookies!
For at du kan søge boliger via hjemmesiden, skal du tillade cookies
Læs om cookies her Fint, brug cookies.
Fortsæt