Skip to the content

Bæredygtighed

Bæredygtighed

Byggeriet udformes iht. B42s vedtagne klima- og bæredygtighedsstrategi. Læs mere om denne her. Generelt er byggeriet udformet efter DGNB principperne, som vægter miljø, økonomi og sociale forhold ligeligt. Af økonomiske årsager er en certificering fravalgt og brugt på materialer i stedet, men rådgivere mm. har forsikret at byggeriet burde kunne opfylde et Guld-niveau.

Konstruktion

Betonelementer kan bidrage til en god bæredygtighed ved at elementerne købes ved Contiga i Tinglev. Derved kan CO2-udledning af transport minimeres. Betonen indgår ligeledes aktivt i bygningens varmeregulering ved at optage/ afgive varme til omkringliggende rum. Ved slutning af bygningens levetid, kan betonen nedknuses og anvendes til underbygning under fremtidige veje og pladser. Det må ligeledes forventes, at der til den tid er kommet anerkendte normer for genanvendelse af f.eks. nedknust beton i nye bygningsdele – i så fald kan betonen også indgå her og derved evt. blive på grunden. I fundamenter mm. anvendes knust genbrugsbeton i et omfang så styrken stadig er til stede.

Energi

Byggeriet opføres uden brug af alternativ energi i form af solceller eller lignende. Dette stiller meget høje krav til udformningen af byggeriet og er dermed mere bæredygtigt. Der er lagt vægt på lavenergi produkter i hele bebyggelsen fra ventilation, hvidevarer til udendørs belysning. I et fælles projekt med Sønderborg fjernvarme og Danfoss Redan udvikles til området en special veksler til lavtemperatur, som vil kunne reducere fremløbstemperatur med flere grader og dermed reducere varmespildet i ledningsnettet.

Udnyttelse af regnvand

Regnvand er indtænkt som en ressource i stedet for et spildprodukt. Linde Haven kan blive bidragsyder til genbrug af regnvand, som kan minimere kloaksystemet og dermed omkostningerne til anskaffelsespris og efterfølgende drift. Der er indtænkt en gennemgående kanal i anlægget, hvortil regnvandet fra tagflader og terræn tilledes. Kanalen afbrydes af gangstier, men ved rørlægning under stier er kanalen konstrueret som forbundne kar gennem hele anlægget. Såfremt kanalen ikke kan nedsive den regnmængde ”vil den løbe over”, hvorved 1 lovbundet fleksibelt bassin fyldes med vand så nedsivningsarealet forøges. Desuden øges vandoverfladen væsentligt, hvilket giver større fordampning til luften. Vandstanden i bassinet bestemmes af driftspersonalet ved at regulere højden på en justerbar afløbsrist der er tilsluttet det offentlige regnvandssystem.

 Muligheder

- Vandet indeholdt i bassin og kanal kan anvendes til vanding af parkanlægget med en simpel dykpumpe.

- Dyre- og planteliv i og omkring kanalen til glæde for børn og voksne

- Såfremt man vælger at fylde bassinerne (via regnvand), er der mulighed for at skabe en lille skøjtebane i
  vinterperioden til glæde for områdets udeliv.