Skip to the content

Erhvervsordning

ANVISNING AF ALMENE BOLIGER
 
Sønderborg Kommune og Boligforeningen B42 har under henvisning til almenboliglovens §60 aftalt, at hver 8. ledig bolig stilles til rådighed for erhvervslivet i Sønderborg-området, således at det er erhvervsvirksomhederne, som søger boligerne til medarbejdere, som flytter til kommunen, men lejeaftalen indgås mellem boligforeningen og medarbejderen.
 
Hvert foregående kalenderårs samlede antal flytninger i boligforeningerne danner basis for det efterfølgende års antal af boliger, som stilles til rådighed. Boligforeningen udarbejder et katalog til erhvervslivet over den boligmasse, som stilles til rådighed for erhvervslivet.
 
Anvisning for år 2018 er en kvote på 40 boliger, som tildeles efter "først til mølle" princippet.
 
Fremgangsmåde:
 
Anvisningsretten praktiseres på den måde, at virksomhederne ansøger om boliger ud fra det udarbejdede katalog. Når den/de ønskede boliger opsiges til fraflytning, giver Boligforeningen virksomheden meddelelse herom. I meddelelsen angives som minimum:

  • Lejlighedens adresse
  • Fra hvilket tidspunkt lejligheden stilles til rådighed og er indflytningsklar
  • Huslejen samt indskuddets størrelse
  • Kortbilag som viser lejemålets indretning og størrelse

Virksomheden meddeler herefter snarest muligt og inden 3 arbejdsdage efter modtagelsen af meddelelsen, om den vil gøre brug af anvisningsretten til den pågældende bolig. Hvis virksomheden ikke inden udløbet af 3 arbejdsdage efter modtagelsen af Boligforeningens meddelelse om en ledig bolig meddeler Boligforeningen, at den ønsker at gøre brug af anvisningsretten, bortfalder virksomhedens anvisningsret til det pågældende lejemål. Der fremsættes alene et tilbud til en boligsøgende efter denne bestemmelse.

Hvis virksomheden vil bruge anvisningsretten, skal vi hermed præcisere, at det er medarbejderen, som lejer den anviste bolig, hvorfor lejekontrakt fra foreningen side indgås med medarbejderen. Det er derfor også medarbejderen, som skal indbetale indskud og husleje fra det tidspunkt, boligen er til rådighed. Medarbejderen har herefter en normal opsigelsesfrist på max. 3 måneder til den første i en måned.

Medarbejderen, som flytter ind i boligen, har pligt til at være/blive medlem af Boligforeningen B42. Medarbejderen er først at betragte som bolighavende medlem efter 2 års lejemål for så vidt angår retten til at komme på oprykningsventelisten. Medarbejderen betragtes dog straks fra indflytningsdagen som bolighavende medlem med samme ret til medindflydelse, som er gældende for alment byggeri jfr. foreningens vedtægter.
 
Garanti:
 
Virksomheden garanterer for opfyldelsen af den anviste medarbejders eventuelle forpligtelser overfor boligforeningen til at bekoste istandsættelse ved fraflytning af en anvist bolig. Garantien gælder til vedkommende lejers ansættelsesforhold ophører.
 
Fraflytning:
 
I tilfælde hvor en lejer, som virksomheden har anvist, fraflytter lejligheden uden at betale istandsættelsesudgifterne, og hvor indskuddet ikke er tilstrækkeligt til at dække udgifterne, iværksætter Boligforeningen sædvanlig rykningsprocedure overfor lejeren. Betaler lejeren fortsat ikke de ham påhvilende udgifter til istandsættelse, udløses virksomhedens garantiforpligtelse samtidig med, at virksomheden overtager boligforeningens krav mod lejeren.